-->

ท่านประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับเชิญเสนาธิการทหารเรือไปทานกลางวันที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ (พระราชวังเดิม)ท่านประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับเชิญเสนาธิการทหารเรือ

ไปทานกลางวันที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ (พระราชวังเดิม)


พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ
เชิญท่านประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปร่วมรับประทานอาหารที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพื่อกระชับมิตรสัมพันธ์ระหว่างกันในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566