-->
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) - ประจำโครงการเหมืองทองอัครา จ.พิจิตร
งานความปลอดภัย, เหมืองทองอัครา
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์แผนงาน หรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอปรับปรุงแก้ไข
 • ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรฐานความปลอดภัย
 • แนะนำ อบรบ ให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือโรคจากการทำงาน
 • ตรวจวัดและประเมินสถาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี
 • ตรวจสอบหาสาเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย เสนอแนวทางการแก้ไขเสนอต่อนายจ้าง
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย เสนอต่อนายจ้าง
 • ตรวจตราพื้นที่ตามแผนที่วางไว้ เพื่อค้นหาสภาพการณ์ หรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย พร้อมเสนอแนวทาง แก้ไขให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นที่นายจ้างมอบหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี และเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถสื่อสาร/ประสานงานเป็นภาษาอังกฤษได้
 • มีไหวพริบ มีทัศนคติในเชิงบวก
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมหนัก เครื่องจักรกล กลุ่มโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงาน ณ โครงการเหมืองทองคำชาตรี จ.พิจิตร***
 • พร้อมเริ่มงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ***


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
เหมืองทองอัครา
ประเภทงาน
งานความปลอดภัย
จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา
ติดต่อเรา
คุณณัฏฐ์ พฤกษา
nath.phru@metrocat.com