-->
Product Specialist (ผู้ชำนาญการกลุ่มผลิตภัณฑ์)
งานการตลาด, สำนักงานใหญ่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการประสานงานงานกับทีมงานฝ่ายขาย เพื่อรวบรวมข้อมูลงานขายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • นำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอทีมขายสำหรับเป็นข้อมูลให้พนักงานขายนำไปขยายฐานลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอขายให้กับพนักงานขาย และอธิบายให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่รับผิดชอบ  (Construction / Agro Business )
 • สำรวจตลาดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับพนักงานขายในทุกๆพื้นที
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ในงานขายและตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป  
 • อยู่ในสายงานเครื่องจักรกล หรืออุตสาหกรรมการ การขายและการตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอ การถ่ายทอด และการวิเคราะห์
 • สามารถเดินทางไปสำรวจตลาด (Sales Trip)
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว 
 • พูด เขียน ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ได้ในระดับ (พื้นฐาน/ดี)


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่
ประเภทงาน
งานการตลาด
จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา
ติดต่อเรา
คุณอมรเทพ วัฒนารมย์
amornthep.watt@metrocat.com