-->
Business Analyst
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล, สำนักงานใหญ่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รวบรวม วิเคราะห์ ค้นคว้าความต้องการทางธุรกิจ กระบวนการ และ นโยบาบที่เกียวช้องหรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี
  • พัฒนาและนำเสนอการปรับปรุงและอัพเกรดกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
  • สรรหาเครื่องมือวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กร เพื่อพัฒนากระบวนการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมาย (เตรียมทีมงาน ประสานงาน ติดตามงาน ให้โครงการประสบความสำเร็จ)
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้าน ไอทีและ/หรือธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป หรือประสบการณ์ การศึกษา และ/หรือการฝึกอบรมที่เทียบเท่า
  • มีประสบการณ์สร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ หรือการสร้างแบบจำลองกรณีใช้งาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและธุรกิจและแปลความต้องการไปยังทีมพัฒนา


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่
ประเภทงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
จำนวนที่เปิดรับ
2 อัตรา
ติดต่อเรา
admin